Našim posláním je pomáhat Vám na cestě k vytvoření takového života, jaký chcete žít.

 Jsme tu pro Vás, abychom Vás na této cestě doprovázeli a podporovali.

Vytváříme bezpečný prostor pro Váš růst, ve kterém poznáte sebe sama a navážete kontakt s vnitřními zdroji potřebnými pro naplnění Vašich záměrů.V našem přístupu jsou důležité tyto body:

MOUDROST TĚLA

Naše tělo je věrný partner a průvodce na cestě životem. Tělo je kotvou v přítomnosti a můžeme se skrze něj spojit s naší vnitřní moudrostí. Při práci s autentickým pohybem necháváme moudrost těla se plně projevit. Přirozený pohyb se tak stává univerzálním lékem.

SÍLA PŘIROZENOSTI

V autenticitě je největší síla a je klíčem k přirozenému a efektivnímu růstu. Být sám sebou je náš nejvyšší cíl. Takto objevíme a přijmeme svou jedinečnost a dary, které můžeme přinášet společnosti. Tento přístup je uvolňující a zároveň léčivý.

CESTA SRDCE

Spojit mysl a srdce je jedním z největších úkolů každého z nás. Smysluplnou cestu životem nevymyslíme v hlavě, ale musíme se nechat vést srdcem. Pokud přistupujeme k sobě a k okolí láskyplně, získáváme tím zároveň ohromnou sílu.

CELOSTNÍ PŘÍSTUP

Tělo a duše jsou neoddělitelně propojené a navzájem odráží svůj stav. Pokud toto propojení vnímáme a využíváme, máme v rukou mocný nástroj rozvoje. Práce s autentickým pohybem obsahuje fyzickou, emocionální, mentální i spirituální složku a rozvíjí nás celostně na všech těchto rovinách.

HRAVOST A RADOST

Na cestě sebepoznání potřebujeme odvahu a trpělivost, ale nesmíme zapomínat si život užívat. Život je ze své podstaty krásný, hluboký a radostný. My Vám chceme pomoci vytvořit život, který tyto kvality obsahuje. K tomu Vám přinášíme metody rozvoje a léčení, které jsou nenásilné a hravé.

AKTIVNÍ UTVÁŘENÍ ŽIVOTA

Věříme, že každý má moc vytvořit si takový život, jaký si přeje žít. Můžete si plnit i své nejtroufalejší sny nehledě na okolnosti, ze kterých vycházíte. Musíte k tomu však převzít zodpovědnost za svůj život a začít ho aktivně utvářet. Zkoumání Vašeho nitra je klíčem k vnější změně.

SPIRITUALITA

K naplňujícímu životu patří hledání a pociťování smyslu v životě. K tomu je potřeba otevřít svou mysl a srdce věcem, které nás přesahují. Zveme do našich životů kouzlo mystična a zároveň zůstáváme nohama na zemi. Zdroje, které nám přináší spiritualita, využíváme pro potřeby každodenní existence.

PŘÍRODA

Příroda nás spojuje s naší přirozeností. Trvalé spojení s přírodou může být zdrojem síly, moudrosti a inspirace. Příroda nás může mnohému naučit. Má i své temnější stránky, stejně jako člověk, ale i to je součástí přirozenosti. 


Kdo stojí za Moudrostí přírody?


Marek Hladík

Během magisterského studia psychologie mě uchvátila tělesně-orientovaná psychoterapie. Nastoupil jsem do čtyřletého psychoterapeutického výcviku v tanečně-pohybové terapii, kde jsem mohl zažít, jak léčivá a rozvíjející může být práce s tělem a pohybem.

Vytváření bezpečného prostoru pro autentický pohyb se stalo klíčovým prvkem mé práce. Výhody tohoto přístupu k psychoterapii spatřuji v jeho celostním pojetí, účinnosti a přirozenosti. V rámci tohoto přístupu se dá pracovat s hlubokými tématy, ale také zažívat hravost a radost z objevování v pohybu.

Věřím, že pokud na sobě budete pracovat a poznávat sebe sama, tak můžete dosáhnout výrazné změny, ať už je Vaše aktuální situace jakákoliv. Chci Vás podpořit v tom, abyste nepřijali své obtíže jako normu, a uvědomili si, že můžete být sami sebou a žít naplňující život plný radosti a lásky.

Přeji si, aby každý člověk měl možnost najít své poslání a životní cestu, po které touží. Snažím se lidem pomoci tuto cestu najít a zprostředkovat jim kontakt s vnitřními zdroji síly, aby po této cestě mohli kráčet. Cesta vedená nejen myslí, ale i srdcem směřuje ke smysluplnému a krásnému životu. Každý člověk může tvořit a obohacovat svět skrze své jedinečné silné stránky a mít harmonické vztahy k druhým lidem.


Šárka Krotká

Věřím, že lidé nepotřebují být zachráněni ani vysvobozeni. Potřebují si uvědomit svou vlastní jedinečnost, zdroje své síly a učit se, jak k těmto zdrojům mít přístup.

Vnímám, že cesta léčení je o neustálé kultivaci vztahu se sebou samým, lidmi a vším, co nás obklopuje. Je to cesta transformace niterných zranění a strachů v lásku a jednání z ní vycházející. Na této cestě máme neustále k dispozici velmi moudré průvodce, jimiž jsou tělo i příroda kolem nás.

Důležitým aspektem osobního růstu je pro mne propojení těla, emocí, myšlení a spirituality. Pomocí prohlubování kontaktu s tělem můžeme lépe uchopit svůj vnitřní osobitý rytmus a s respektem jej propojovat s rytmem dnešního světa. Stáváme se vnímavější k cyklům v nás i v přírodě, které nás bezprostředně ovlivňují. Uchopení cykličnosti a smrtelnosti s ní spojené vede k pokoře a nekončící důvěru v život a ke spojení s vyššími silami, jež život utvářejí.